Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
law@entc.com.ua
ISSN 2523-4153 (Online)
ISSN 2523-4145 (Print)

Вимоги до оформлення статті

1

Основні умови

Рукопис може бути відправлений до редакції журналу тільки в тому випадку, якщо виконуються наступні умови: 

 • дослідження було проведено з дотриманням найвищих стандартів ретельності та сумлінності;
 • рукопис є оригінальним і не був ніде опублікований раніше, в тому числі авторами рукопису;
 • робота більше ніде не подавалася і не розглядається з будь-якою іншою публікацією;
 • робота не містить наклепницьких, дискредитуючих або незаконних заяв;
 • дозволено використання будь-яких сторонніх матеріалів;
 • підтвердження згоди було отримано від усіх зазначених осіб або організацій;
 • авторство було погоджено до подання, та нікому не було «даровано» авторство або відмовлено у вказівці в якості автора (примарне авторство).

Якщо ваше дослідження опубліковано, і ми виявимо, що будь-яка з цих умов не була виконана, ми можемо вжити заходів відповідно до основних принципів COPE, що може привести до одного з повідомлень про виправлення, або ми можемо видалити або відкликати статтю.

Додатки та додаткові матеріали

За наявності рисунків в статті, авторам необхідно обрати основний рисунок, що відображає отримані результати. Цей рисунок буде розміщено біля назви статті в архіві журналу.

Вимоги до рисунку:

 • формат .jpg, .jpeg, .png
 • роздільна здатність не менше 300 dpi
 • розмір не більше 5 Мб

Також, за бажанням авторів, можуть бути опубліковані електронні додаткові матеріали до статті (файли Excel, аудіо- та відеофайли).

2

Вимоги до оформлення тексту

Формат сторінки – А4, книжкова
Шрифт – Times New Roman
Розмір шрифту – 14
Інтервал – 1,5
Абзацний відступ – 1,25 мм
Вирівнювання – по ширині
Поля документа – 20 мм з усіх боків
Обсяг – від 12 сторінок
Мова статті: українська, англійська

3

Структура статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище.... українською мовою

Ім'я Прізвище, Ім'я Прізвище.... англійською мовою

 

Анотація українською та англійською мовами (1800-1900 знаків з пробілами).
Ключові слова українською та англійською мовами (10 слів)

 

Основні розділи статті:


  1. Вступ

Вступ повинен надати читачеві всю інформацію (в тому числі довідкового характеру), необхідну для того, щоб зрозуміти Ваші дослідження, і причини по яких Ви їх проводите. У цьому розділі статті необхідно створити background (передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати актуальність Вашого дослідження).
Вступ повинен відповідати на запитання: «Яке питання/проблема вивчається і чому це актуально?»
ПОРАДА: не пишіть літературний огляд у вступі, але давайте посилання на літературу довідкового характеру (монографії, довідники, можливо навіть навчальну літературу), для того щоб читач при бажанні міг більш детально розібратися в проблемі.


  2. Літературний огляд

Цей розділ статті повинен дати відповідь на питання про необхідність проведеного автором дослідження.
Важливо! Найчастіше в якості обґрунтування необхідності авторського дослідження вказується на те, що даний предмет (питання) в науковій літературі «не описаний» або ж «описаний недостатньо». Це жодним чином не може вважатися аргументованим обґрунтуванням. Недостатньо послатися на факт, що «дана проблема ще не вивчалася», тому цілком можливо, що її і не потрібно вивчати!
Аргументація на користь необхідності проведення автором дослідження повинна включати вичерпне обґрунтування наступних двох моментів:
 1. Що саме не було вивчено попередниками?
 2. Чому це важливо було вивчати?
Таким чином, розділ статті «Літературний огляд» має на меті висвітлити невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми і вказати на «нішу» досліджень, що не зайнята іншими науковцями в даній проблемі (зрозуміло, відповівши на два питання, сформульованих вище). Даний розділ створюється на підставі публікацій періодичних наукових видань (книги, підручники, монографії до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, повинен включати джерела не більше 10-річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних видань з проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел має бути не менше 40 %. Допустимий рівень самоцитування – не більше 30 %. Обов'язковим при використанні посилань на літературні джерела є критичний аналіз даних джерел, тобто зазначення того, що авторам цих робіт вдалося досягти, а чого не вдалося. При цьому бажаний такий аналіз по кожному джерелу (використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо).
Розділ «Літературний огляд» повинен дати читачеві розуміння того, для чого проводилося дослідження, результати якого автор збирається опублікувати в даній статті.
ПОРАДА: Ви можете скористатися електронними ресурсами відкритого доступу наукової періодики усього світу з Кокнарівської бібліотеки. Пошук може бути виконаний за ключовими словами Вашої тематики англійською мовою.

 

  3. Мета та завдання дослідження

У даному розділі необхідно чітко сформулювати мету дослідження, яка повинна логічно випливати з розділу «Літературний огляд». Формулювання мети дослідження повинно бути виконано в такий спосіб, щоб стало зрозумілим, як саме можна заповнити «нішу» досліджень (тобто відповісти на запитання: «Що саме потрібно зробити, щоб усунути недостатність знань, пов'язану з наявністю невиявлених іншими науковцями частин загальної проблеми?»)
Мета дослідження, що формулюється автором, може містити формулювання Гіпотези, яку автор хотів підтвердити або спростувати.
Завдання дослідження: необхідно сформулювати (у вигляді нумерованого списку) завдання, які будуть виконані для досягнення поставленої мети.

 

  4. Матеріали і методи 

У цьому розділі статті необхідно детально описати всі матеріали, які використовувалися в дослідженні, і методи, за допомогою яких проводилося дослідження.
Матеріали і методи повинні бути описані настільки детально, щоб дослідження можна було повторити.

 

  5. Результати дослідження та їх обговорення 

Результати мають бути представлені в логічному порядку, причому рекомендується приводити результати в порядку важливості, не обов'язково використовувати той порядок, в якому проводилися експерименти.
Не слід дублювати дані, які наведені на рисунках, графіках і в таблицях. Поширеною помилкою є приведення даних, відображених в рисунках і таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід узагальнити той матеріал, який читач знайде в таблиці або звернути увагу читача на головні пункти в наведеному рисунку або таблиці. Читачеві, як правило, легше читати дані в таблиці, ніж в тексті статті.
Уникайте надмірного використання рисунків та таблиць. Якщо даних для повноцінних таблиць та рисунків не вистачає, краще цю інформацію описати в тексті.
У цьому розділі також необхідно:
 • Обговорити Ваші результати в порядку від найбільш до найменш важливих.
 • Порівняти Ваші результати з результатами інших дослідників – які в них є розбіжності та обсудити їх причини
 • Можна запропонувати додаткові дослідження для поліпшення або поглиблення отриманих результатів.
 • Практичне значення. Необхідно вказати як саме отримані в ході дослідження результати можуть бути застосовані на практиці. Сфера застосування не обмежується та самостійно виділяється авторами виходячи з особливостей дослідження.
 • Обмеження дослідження. Обмеження – це те що в умовах проведення вашого дослідження є об'єктивною реальністю, що впливає на отримані результати.
 • Перспективи подальших досліджень.

 

  6. Висновки

У даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні узагальнюючі результати Вашої роботи, звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленій мети та завданням дослідження.  Це означає, що Висновки мають відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна зробити висновок про наукову новизну і можливості практичного застосування результатів дослідження, викладених у статті.
Висновки повинні бути структуровані у відповідності з поставленими завданнями.


Конфлікт інтересів
Необхідно вказати відсутність або наявність конфлікту інтересів. При наявності конфлікту інтересів необхідно конкретизувати.
У разі відсутності конфлікту інтересів, необхідно вказати фразу:

Автори декларують, що не мають конфлікту інтересів стосовно даного дослідження, в тому числі фінансового, особистісного характеру, авторства чи іншого характеру, що міг би вплинути на дослідження та його результати, представлені в даній статті.


Фінансування
Необхідно зазначити джерела фінансування. В разі якщо фінансування відсутнє, необхідно зазначити:
Дослідження проводилося без фінансової підтримки.


Доступність даних
Оберіть один з варіантів та зазначте його в тексті рукопису:

 • Рукопис має пов'язані дані у сховищі даних
 • У рукописі є дані, включені як додатковий електронний матеріал
 • Дані будуть надані за обґрунтованим запитом
 • Дані не можуть бути надані з причин, зазначених у заяві про доступність даних
 • Рукопис не має пов'язаних даних

 
Подяки (при наявності)

Перерахуйте тут тих людей/організації, які надали допомогу в ході проведення дослідження (наприклад, забезпечували мовну допомогу, допомогу в проведенні експериментів, фінансову допомогу тощо).

 

Література

список використаних джерел інформації, оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015 (джерела надаються мовою оригіналу).

 

Refernces

список використаних джерел інформації, оформлений відповідно до стандарту АРА (джерела подаються англійською мовою (за наявності) або транслітом (при відсутності перекладу на англійську мову в джерелі).

 

Для кожного з авторів необхідно вказати відомості англійською та українською мовами.

 

4

Вимоги до графічної анотації

Графічна анотація – це зображення, яке з’являється поряд із текстовою анотацією у змісті. Це єдине, стисле, графічне та візуальне резюме основних висновків статті.
Графічна анотація має дозволити читачам швидко зрозуміти суть статті та заохочувати до перегляду, сприяти міждисциплінарній науці та допомагати читачам швидше визначити, які статті найбільше відповідають їхнім дослідницьким інтересам.
Автори повинні надати зображення, яке чітко представляє роботу, описану в статті. Це може бути або композиція кількох рисунків із статті, або рисунок, спеціально розроблений для цієї мети. Будь-які поштові марки, валюта будь-якої країни або предмети торгової марки не повинні включатися в нього. Графічні анотації подаються окремим файлом.
 
Вимоги до графічної анотації:
 • Розмір зображення: мінімальний необхідний розмір для графічної анотації становить 560 × 1100 пікселів (висота × ширина) з мінімальною роздільною здатністю 300 dpi. Якщо Ви надсилаєте зображення більшого розміру, будь ласка, використовуйте те саме співвідношення. Будь ласка, зверніть увагу, що ваше зображення буде пропорційно масштабовано, щоб поміститися в доступне вікно.
 • Шрифт: будь ласка, використовуйте шрифт із достатньо великим розміром, оскільки зображення буде зменшено у розмірі, щоб зміст відповідав вікну.
 • Тип файлу: .jpg, .jpeg, .png.
 • Розмір файлу: не більше 5 Мб.
Не можна включати додатковий текст, схему чи конспект. Будь-який текст або мітка має бути частиною файлу зображення. Будь ласка, не використовуйте непотрібні пробіли або заголовок «графічна анотація» у файлі зображення.
5

Вимоги до оформлення рисунків

 • Для того щоб зробити рисунки у хорошій якості Ви можете скористатися нашими відеоуроками за посиланням.
  (Переконливе прохання - не використовуйте Microsoft Paint для створення або редагування Ваших рисунків. Цей редактор дає максимум 120 точок/дюйм, що не відповідає вимогам нашого журналу)
 • Перед рисунком в обов'язковому порядку повинне бути посилання на рисунок у вигляді рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а. Перед рисунком повинна бути посилання на рисунок (в тому ж розділі/підрозділі, що і сам рисунок)
 • Підрисунковий підпис повинен мати вигляд: Рис. 1. Назва рисунка.
  Якщо рисунок складається з декількох підрісунков, то підпис до рисунку повинен виглядати наступним чином: Рис. 1. Назва рисунка: а – назва першого підрисунка; б – назва другого підрисунка...
 • Якщо на рисунку є позначення, скорочення або абревіатури, розшифрування яких не було надане раніше в тексті, то в підрисунковому підписі повинні бути пояснення. Наприклад, на рисунку зображено три графіка, які відповідно позначені цифрами 1, 2 і 3. Тоді підпис до рисунку повинен мати вигляд: Рис. 1. Назва рисунка: 1 – графік 1; 2 – графік 2; 3 – графік 3.
 • Всі підрисункові підписи повинні бути частиною тексту.
 • Рисунки повинні мати обтікання «В тексті».
 • Написи на рисунку не повинні бути жирними або похилими.
 • Всі написи на рисунку повинні бути написані одним шрифтом і одним розміром. Виняток - скріншоти тих програм, які не дозволяють редагувати шрифт.
 • Індекси на рисунку повинні мати такий самий вигляд, як і індекси в тексті.
 • На графіках підписи осей повинні бути віднесені від шкал на однакову відстань не менше 0,5 см.
 • Щонайменше один розмір (висота або ширина) у підрисунків має бути одинаковим. У підрисунків, розташованих горизонтально, повинна бути одна висота, у розташованих вертикально - ширина.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 • Рисунки повинні бути хорошої якості (не менше 300 dpi). Написи на рисунках повинні бути чіткими і легко читатися, лінії рисунка не повинні розпливатися. На рисунку не повинно бути шумів.
Image
Image
 • Редакція залишає за собою право відхилити роботу в разі відмови авторів надати вихідні файли рисунків, щоб уникнути фальсифікації даних (dwg - для креслень KОМПАС, SolidWorks, AutoCad, cdr - для файлів CorelDRAW, xls / xlsx - для Excel і т.д.).
6

Вимоги до оформлення таблиць

 • Шапка таблиці не має містити порожніх клітинок.
 • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно.
 • Всі таблиці мають бути розташовані вертикально (на книжковій орієнтації листа в
  програмі Word).
7

Вимоги до оформлення формул

 • Формули мають бути набрані в редакторі формул MathType.
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2)–(4).
 • Формули мають бути пронумеровані.
 • Формула є частиною тексту, тому після формули має стояти знак пунктуації: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома тощо.
8

Оформлення списку використаної літератури

 • Джерел повинно бути не менше 10.
 • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші попередні дослідження). Посилання на літературні джерела в тексті статті вказуються в квадратних дужках, наприклад [1], [2, 3]. Гіперпосилання не припустимі.
 • Використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо.
 • Посилання мають йти за порядком згадування у статті.
 • На всі літературні джерела обов'язково мають бути посилання в тексті статті.
 • Бібліографічний список оформлюється в кінці статті відповідно до стандарту АРА
 • У списку посилань не менше 60 % повинно бути на іноземні джерела. Щоб знайти актуальні іноземні джерела за Вашою тематикою Ви можете скористатися даним відео
 • Всі джерела повинні бути унікальними (одне джерело згадується в списку літератури лише раз).
 • Всі джерела мають бути надані мовою оригіналу (тобто якщо стаття/книга та ін. були опубліковані українською мовою, до списку літератури джерела слід додавати також українською мовою, а не використовувати перекладач або транслітування).
 • Перед наданням рукопису до редакції необхідно перевірити всі URL джерела на працездатність.
9

Вимоги до оформлення відомостей про авторів

Просимо оформити відомості про кожного автора згідно прикладу нижче (в чіткій послідовності):

Англ.

Укр.

Oleksij Fomin

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of Cars and Carriage Facilities

State University of Infrastructure and Technologies

Kyrylivska str., 9, Kyiv, Ukraine, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946 

Contact tel.: 095-000-00-00

Number of articles in national databases –
355

Number of articles in international databases –
59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin   

Scopus ID: 56422110000

ResearcherID: AAN-1910-2020

Фомін Олексій Вікторович

Доктор технічних наук, професор

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Державний університет інфраструктури та технологій

вул. Кирилівська, 9, м. Київ, Україна, 04071

E-mail: 000000@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946

Контактний тел.: 095-000-00-00

Кількість статей в загальнодержавних базах даних – 355

Кількість статей в міжнародних базах даних – 59

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin

Scopus ID: 56422110000

ResearcherID: AAN-1910-2020

Надання ID ORCID автора є обов'язковим. ORCID надає унікальний та постійний цифровий ідентифікатор, який відрізняє дослідників від всіх інших дослідників, навіть тих, хто носить одне й те саме ім'я, та завдяки інтеграції в ключові дослідні робочі процеси, такі як відправка рукописів і грантів, підтримує автоматичні зв'язки між дослідниками та їх професійною діяльністю, забезпечуючи тим самим визнання їх роботи.

10

Ознайомтесь з вимогами рецензентів

Перш ніж надіслати статтю, ознайомтесь з вимогами, за якими оцінюють Вашу статтю наші рецензенти, та перевірте, чи відповідає Ваша робота вимогам

РЕЦЕНЗУВАННЯ *

Термін виконання 30–40 днів
 1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування

* Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті

 1. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити назад по електронній пошті law@entc.com.ua, sr7508990@gmail.com
 2. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, то стаття буде прийнята до публікації в журналі за результатами подвійного сліпого рецензування.

РЕДАГУВАННЯ

Всі рукописи спочатку перевіряються редактором. Експертам-рецензентам будуть відправлені тільки ті рукописи, які відповідають стандартам журналу, а також його цілям і обсягу.

Термін виконання 3–14 днів
 1. Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, правильність оформлення згідно з вимогами

 2. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити статтю назад по електронній пошті law@entc.com.uasr7508990@gmail.com

 3. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

ЯК ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ ЖУРНАЛУ

 • Електронну версію журналу Ви можете побачити в архіві
Image

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
+38 (093) 973-05-48
+38 (096) 645-23-68 

law@entc.com.ua
Image
Image
Image